Konkurs „Weź maskę w swoje ręce”. Regulamin

REGULAMIN KONKURSU ,,WEŹ MASKĘ W SWOJE RĘCE’’

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu “Weź maskę w swoje ręce”, zwanego dalej „Konkursem”, jest Horeca Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą przy ul.Chodkiewicza 3/U1 02-593 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Współorganizatorem konkursu jest organizacja „Young Talent Management” (https://youngtalentmanagement.pl/) zwana dalej „Współorganizator”.
 3. Jurorem oraz partnerem medialnym konkursu jest Visteria Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00,526 Warszawa, wydawca magazynu „Vogue Polska”.
 4. Konkurs rozpocznie się w dniu 24.04.2020, w momencie opublikowania postu konkursowego w ramach wydarzenia na Facebooku. Wydarzenie polskojęzyczne „Weź maskę w swoje ręce”  #NośNieRoznoś: link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/2218244648321079/ i trwać będzie do 12 czerwca 2020r. do godz. 23:59
 5. Celem Konkursu jest promowanie i rozpowszechnianie mody na noszenie maseczek chroniących usta i nos.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne.
 7. Warunki uczestnictwa w Konkursie określone są w niniejszym Regulaminie, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

§ 2. Przebieg Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które podczas trwania Konkursu posiadać będą konto osobiste na Facebooku oraz będą miały ukończone 15 lat.
 2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane w zakładce Wydarzenia – „Dyskusja” opublikowanego przez Współorganizatora wydarzenia wskazanych w paragrafie 2 ust.2 regulaminu.
 3. Zadanie konkursowe polega na zrobieniu sobie zdjęcia w masce ochronnej, w dowolnej stylizacji oraz użycie hashtagu (#) #NośNieRoznoś lub #NośNieroznośChallenge lub #WearingIsCaringPoland
 4. Kryteria oceny zadania konkursowego: kreatywność, oryginalne podejście do tematu.
 5. Konkurs jest moderowany. Wszystkie Komentarze, zawierające treści naruszające czyjekolwiek prawa autorskie, naruszających zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje oraz godzące w porządek publiczny, w szczególności wulgarne, obrażające uczucia religijne, treści polityczne itp. oraz takie, których treść nie będzie związana z tematem konkursu – zostaną usunięte przez moderatorów.
 6. Zgłoszenie treści, o której mowa w ust. 3 powyżej jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że jest jej autorem oraz wyłącznym właścicielem praw autorskich i majątkowych do zamieszczonej treści. Wszelkie roszczenia osób trzecich w w/w zakresie będą kierowane przez Organizatora bezpośrednio do Uczestnika, który wraz ze zgłoszeniem zdjęcia konkursowego zwalnia Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zdjęcia konkursowego i usunięcia zdjęcia w przypadku wątpliwości dotyczących praw autorskich. Ponadto, Uczestnik konkursu, który umieszcza swoje zdjęcie pod postem konkursowym oświadcza, iż wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w ramach Konkursu na profilu wydarzenia konkursowego, social mediach Organizatora oraz kanale Instagram Vogue Polska.
 7. Konkurs kierowany jest do które ukończyły 15 rok życia, jednak w przypadku wygranej osoby niepełnoletniej – wymagana jest zgoda pisemna dot. wykorzystania wizerunku w ramach Konkursu, podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego osoby, która nie ukończyła 18 lat. Organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną z laureatem konkursu i przekaże dokładne informacje dotyczące wymaganych formalności.
 8. Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku osoby niepełnoletniej stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 3. Nagroda

 1. Nagrodą w Konkursie jest umieszczenie zdjęcia zwycięzcy na kanale Instagram Vogue Polska w sekcji ,,instastories’’.
 2. Nagroda zostanie przyznana przez Organizatora 10 osobom, których zdjęcia w decyzji Organizatora oraz jurora Konkursu spełnią kryteria, o których mowa w § 2 ust. 4 i będą najbardziej adekwatne do tematu konkursu i jego celu. Od decyzji Organizatora w przedmiocie przyznania nagrody nie przysługuje odwołanie.
 3. Informację o wygranej Laureat otrzyma w formie odpowiedzi w Komentarzu do umieszczonego postu, zgodnie z § 2 ust. 3  lub w wiadomości prywatnej.
 4. Organizator oraz juror Konkursu zastrzegają sobie prawo do wyboru większej lub mniejszej ilości laureatów Konkursu aniżeli 10 osób.
 5. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na profilu Współorganizatora.

§ 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Horeca Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu realizacji Konkursu, w zakresie: imię, nazwisko, pesel – w celu podpisaniu zgody na wykorzystanie wizerunku przez laureata Konkursu bądź jego rodzica/opiekuna prawnego.

§ 5. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Horeca Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w 02-593 Warszawa ul.Chodkiewicza 3/U1.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chodkiewicza 3 lok. U1, 02-593 Warszawa lub mailowo na adres email: biuro@horeca.com.pl  
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Chodkiewicza 3 lok. U1, 02-593 Warszawa lub mailowo na adres email: biuro@horeca.com.pl   
 4. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o wyrażoną przez Pana/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  
 5. Udzielenie przez Pana/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne,
  ale konieczne, aby Administrator mógł zrealizować wobec Państwa cele, określone w pkt 4 powyżej.  
 6. Pana/Pani dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do wypełnienia celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia się ewentualnych roszczeń oraz przez okres trwania ewentualnych obowiązków o charakterze prawno-księgowym, publicznoprawnym, ciążących na Administratorze, jak np. obowiązek sprawozdawczości podatkowej, czy w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat. 
 7. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do: 
 8. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 
 9. żądania od Administratora dostępu do Pana/Pani danych osobowych, 
 10. żądania od Administratora sprostowania Pana/Pani danych osobowych, 
 11. żądania od Administratora usunięcia Pana/Pani danych osobowych, 
 12. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 
 13. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, 
 14. przenoszenia Pana/Pani danych osobowych, 
 15. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pocztą tradycyjną na adres: ul. Chodkiewicza 3 lok. U1, 02-593 Warszawa lub mailowo na adres email: biuro@horeca.com.pl   
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie i organizację Konkursu oraz pracownicy jury Konkursu.
 2. Wysłanie zgłoszenia stanowi poświadczenie, że uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, a w szczególności z klauzulami dotyczącymi danych osobowych i akceptuje zasady w nich opisane oraz wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych.
 3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Organizatora Konkursu – Horeca Group http://www.horeca.com.pl/wez-maske-w-swoje-rece-akcja-spoleczna/
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku m.in.: działalności podmiotów świadczących usługi dostępu do sieci Internet i obsługi konta poczty elektronicznej.
 5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Konkursu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronie Organizatora Konkursu Horeca Group  http://www.horeca.com.pl/wez-maske-w-swoje-rece-akcja-spoleczna/
 6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

Załącznik nr 1.

___________________ , dn. ________________ r

Imię i nazwisko Uczestnika Konkursu: ___________________

PESEL: ___________________

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU 

Oświadczam, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.) wyrażam nieodwołalną, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Horeca Group Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 (z siedzibą przy  ul. Chodkiewicza 3/U1, 02-593 Warszawa) do celów informacyjno-promocyjnych w ramach Konkursu ,,Weź maskę w swoje ręce’’ organizowanego na portalu Facebook przez Horeca Group, we współpracy z Young Talent Managment, w jakiejkolwiek formie i na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda niniejsza obejmuje również zestawienie mojego wizerunku z innymi wizerunkami, przetworzenie wizerunku oraz możliwość opatrzenia wizerunku komentarzem. Powyższe oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

Oświadczam również, iż wyrażam nieodwołalną, nieograniczoną czasowo oraz terytorialnie zgodę na korzystanie przez Horeca Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z utworów, w których utrwalony został mój wizerunek w związku z wszelkimi działaniami informacyjno-promocyjnymi realizowanymi przez Horeca Group w ramach Konkursu ,,Weź maskę w swoje ręce’’, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili złożenia niniejszego oświadczenia, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

W ramach powyższych moich oświadczeń Horeca Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. jest upoważnione do przekazywania utworów, w których utrwalony został mój wizerunek innym podmiotom, które będą korzystać z utworów w celach informacyjno-promocyjnych Konkursu ,,Weź maskę w swojego ręce’’, w tym głównie współorganizator konkursu – Young Talent Managment oraz juror Konkursu i partner medialny – Visteria Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie w określonych poniżej celach komercyjnych oraz promocyjnych lub reklamowych przez Visteria sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-526), przy ul. Kruczej 24/26, moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska oraz mojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach realizowanych w ramach Konkursu ,,Weź maskę w swoje ręce’’ organizowanego na portalu Facebook przez Horeca Group, we współpracy z Young Talent Managment, w celu publikacji w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) i na stronie internetowej wydawanego przez Visteria magazynu „Vogue Polska” (www.vogue.pl). Zezwolenie odnosi się do wielokrotnego, nieograniczonego czasowo, ilościowo i terytorialnie, korzystania z Materiałów. Materiały mogą być publikowane i rozpowszechniane w prasie, telewizjach, kinach, za pośrednictwem Internetu (w tym na portalach społecznościowych), w przestrzeni publicznej, w jakikolwiek – z technicznego punktu widzenia – sposób, wyłącznie w związku z Konkursem.

Niniejsza zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie Materiałów obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w tym cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, drukarską) na wszelkich nośnikach, obrót oryginałem i egzemplarzami, rozpowszechnianie w Internecie, telewizji, radiu i w innych sieciach, w prasie i w innych wydawnictwach drukowanych oraz publiczne udostępnianie i wyświetlanie w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, w tym na wystawach i różnorodnych wydarzeniach.

Jednocześnie upoważniam Visteria do decydowania o formie i czasie emisji Materiałów (w całości lub w części, w postaci dowolnie wybranych fragmentów), do zestawiania Materiałów z innymi utworami, oraz do dokonywania modyfikacji Materiałów, w tym ich obróbki, przeróbki, skracania i retuszowania na potrzeby publikacji na stronie internetowej www.vogue.pl oraz w mediach społecznościowych. Upoważniam Visteria do przenoszenia praw, wynikających z niniejszej Zgody na podmioty trzecie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wydawania strony internetowej www.vogue.pl.

Zobowiązuję się do niekorzystania z Materiałów w sposób mogący naruszać prawa autorskie podmiotów uprawnionych.

Dodatkowo, zobowiązuję się do niekorzystania z prawa do odwołania niniejszej zgody na wykorzystanie i rozpowszechnianie Materiałów pod rygorem obowiązku naprawienia wynikłej skąd szkody w pełnej wysokości, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie, zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Visteria w związku z odwołaniem niniejszej Zgody.

Oświadczam, że jestem uprawniony(a) do wyrażenia niniejszej Zgody oraz że publikacja Materiałów w sposób i w zakresie wskazanym w akapicie pierwszym niniejszej Zgody nie narusza praw osób trzecich i nie stanowi wykorzystania Materiałów niezgodnie z powszechnie obowiązującymi normami społecznymi i z naruszeniem mojego dobrego imienia i wizerunku.

Oświadczam, że zostałam poinformowany (a) o tym, że:

1. administratorem moich danych osobowych jest Visteria, a moje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

− publikacji na stronie www.vogue.pl i w mediach społecznościowych administrowanych przez Visteria (Facebook, Instagram), oraz w celu promocji i reklamy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) (dalej: „RODO”) – nie dłużej niż do czasu wycofania Zgody.

− realizacji prawnie uzasadnionych interesów Visteria, tj. promocji i reklamy produktów i usług Visteria, dochodzenia przez Visteria ewentualnych roszczeń, archiwizacji w celach ochrony interesu prawnego Visteria – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt

– RODO – nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub nie dłużej niż jest to potrzebne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Visteria,

− wypełnienia obowiązków nałożonych na Visteria przez odpowiednie przepisy prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) RODO – nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń dla należności publicznoprawnych.

2. mam prawo do żądania od Visteria dostępu moich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3. mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do publikacji Materiałów na stronie www.vogue.pl oraz w mediach społecznościowych administrowanych przez Visteria (Facebook, Instagram), co nie będzie możliwe w przypadku ich niepodania;

5. moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla pełnej realizacji celów przetwarzania;

6. moje dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie właściwymi przepisami prawa podmiotom świadczącym na rzecz Visteria usługi związane z obsługą i publikacją na stronie internetowej www.vogue.pl i w mediach społecznościowych administrowanych przez Visteria (Facebook, Instagram) oraz podmiotom świadczącym usługi związane z promocją i reklamą;

7. w celu realizacji moich praw mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Visteria pod adresem e-mail: iod@vogue.pl

____________________________________

Data i czytelny podpis


W przypadku laureata Konkursu, który nie ukończył 18 lat, Oświadczenie wypełnia dodatkowo opiekun prawny/rodzic:

ZGODA RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W KONKURSIE

Ja niżej podpisany/a (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) ____________________________, pesel ____________________________ jako rodzic/ opiekun prawny (imię i nazwisko dziecka) ___________________________ wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/ podopiecznego w Konkursie ,,Weź maskę w swoje ręce’’ oraz w przypadku wygranej – na wykorzystanie jego wizerunku w ramach konkursu ,,Weź maskę w swoje ręce’’. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/ zapoznałem się treścią Regulaminu Konkursu oraz zasadami przetwarzania danych osobowych.

____________________________________

Data i czytelny podpis